ถามตอบ (FAQ)

-1 BAM ประกอบธุรกิจด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหนี้และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการพัฒนาทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาเริ่มต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า
 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 02 6300 700
 • ติดต่อ BAM สำนักงานใหญ่ โทร.  0 2267 1900
- ท่านสามารถคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อดูรายละเอียดที่ตั้งสำนักงานของ BAM

 คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียดที่ตั้งสำนักงานของ BAM

หมายเหตุ 
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาเริ่มต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า
- หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center  โทร. 02 6300 700
- ติดต่อ BAM สำนักงานใหญ่  โทร.  0 2267 1900

- เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 17.00 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
หมายเหตุ
•    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาเริ่มต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า
•    หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 02 6300 700
•    ติดต่อ BAM สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2267 1900

- ติดต่อสำนักงาใหญ่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2267-1900
- ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2630-0700

หมายเหตุ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาเริ่มต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 02 6300 700
ติดต่อ BAM สำนักงานใหญ่ โทร.  0 2267 1900

- คุณสามารถติดต่อและเยี่ยมชมทรัพย์ของ BAM ผ่านช่องทาง online ได้ดังนี้

1.  @bamline (line)

2.  FB OF BAM (facebook)

3.  BAM Special (facebook)

4.  BAM Application

5.  BAM Station

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาเริ่มต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า
 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 02 6300 700
 • ติดต่อ BAM สำนักงานใหญ่ โทร.  0 2267 1900
- ท่านสามารถคลิกลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อทราบแผนที่ตั้งของ BAM

 คลิกลิงค์เพื่อดูแผนที่ตั้งของ BAM

 - ผู้สนใจ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์เพื่อเสนอซื้อได้โดยตรง (ไม่มีค่านายหน้า) โดยอ้างถึงรหัสทรัพย์ที่ปรากฏทาง Website ของ BAM หรือป้ายที่ตั้งอยู่ที่ทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องประมูลจะเกิดขึ้นจากการที่มีผู้ประสงค์ซื้อทรัพย์หรือผู้สนใจมากกว่า 1 ราย

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาเริ่มต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า
 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 02 6300 700
 • ติดต่อ BAM สำนักงานใหญ่ โทร.  0 2267 1900

1. ผู้ซื้อจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้ คือ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, พร้อมลงนามในใบแจ้งความประสงค์ซื้อกับพนักงานขาย BAM

2. โดยปกติต้องมีเงินมัดจำในวันยื่นเสนอซื้อ  โดยเตรียมเป็นแคชเชียร์เช็ค  สั่งจ่าย  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ในอัตรา ดังนี้

 - ผู้ซื้อทรัพย์สินรอการขายจาก BAM จะต้อมีค่าใช้ในการโอนกรรมสิทธ์ ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการโอน อัตรา 2% ของ ราคาประเมินราชการ
 2. ค่าภาษี
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 4. ค่าขอมิเตอร์ไฟฟ้า / ประปา
 5. ค่าเบี้ยประกัน นับตั้งแต่เดือนที่ลงนามในสัญญา
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (ในกรณีที่มีนิติบุคคลอาคารชุดหรือนิติบุคลหมู่บ้าน) นับตั้งแต่เดือนที่ลงนามในสัญญา

      ทั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าซื้อทรัพย์ในงานที่ BAM ไปร่วมออกบูทราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท  ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาเริ่มต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า
 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 02 6300 700
 • ติดต่อ BAM สำนักงานใหญ่ โทร.  0 2267 1900

 - ผู้ซื้อทรัพย์สามารถซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระกับ BAM ได้บางส่วน ซึ่งต้องมีเงื่อนไขดังนี้

 • ทรัพย์ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • ต้องไม่เป็นทรัพย์ที่มีการกำหนดเป็นราคาพิเศษไว้ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการผ่อนชำระดังนี้

 - สามารถติดต่อซื้อทรัพย์ได้ตามสำนักงานสาขาทั่วประเทศ โดยท่านสามารถคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อดูรายละเอียดที่ตั้งสำนักงานสาขาและเบอร์โทรศัพท์ของ BAM

    http://www.bam.co.th/bam/corporate/about

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาเริ่มต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า
 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 02 6300 700
 • ติดต่อ BAM สำนักงานใหญ่ โทร.  0 2267 1900

 - ในกรณีที่ลูกค้าซื้อทรัพย์ผ่อนชำระกับ BAM จะดำเนินการเกี่ยวกับการแปรสภาพสิ่งต่างๆ บนทรัพย์นั้น จะต้องทำการอขอนุญาตจาก BAM ก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับ BAM ว่าจะพิจารณาให้ดำเนินการได้หรือไม่  โดยทาง BAM จะพิจารณาถึงเหตุผลต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้นำมาเสนอ  ถ้าหาก BAM เห็นสมควรให้ดำเนินการได้  ลูกค้าจึงสามารถทำการแปรสภาพสิ่งต่างๆ บนทรัพย์ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาเริ่มต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า
 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 02 6300 700
 • ติดต่อ BAM สำนักงานใหญ่ โทร.  0 2267 1900

 

 - ภายหลังจาก BAM รับซื้อโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินต่างๆ แล้ว BAM จะมีหนังสือเชิญลูกหนี้เข้ามาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่ง BAM มีนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้บนพื้นฐานของ ความร่วมมือระหว่างกัน โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้และผลประโยชน์สูงสุด ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้หากลูกหนี้หรือกิจการไม่สามารถชำระคืนได้ภายในระยะเวลาที่ประมาณการไว้ โดยมีเหตุผลอันสมควรก็สามารถขยายระยะเวลารวมได้ โดยอนุโลมให้พิจารณาแนวทางที่ BAM จะได้รับชำระหนี้โดยเร็วและสูญเสียน้อยที่สุด อีกทั้ง BAM ยังเปิดโอกาสให้ลูกหนี้กลับคืนมาเจรจาประนอมหนี้ได้ใหม่ แม้ว่าจะอยู่ในกระบวนการทางคดีก็ตาม เพื่อช่วยให้ลูกหนี้กลับสู่ระบบเศรษฐกิจตามปกติได้ต่อไป

 

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาเริ่มต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า
 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 02 6300 700
 • ติดต่อ BAM สำนักงานใหญ่ โทร.  0 2267 1900
 • เป็นโครงการที่ให้โอกาสลูกหนี้ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยกลับคืนไป เป็นการช่วยเหลือสังคม
 • คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
  • บุคคลธรรมดาที่ยังไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
  • ภาระหนี้เงินต้นต่อรายไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
  • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ/หรือ สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหลักประกันเป็นที่อยู่อาศัย
  • ไม่เป็นลูกหนี้ร่วม/ผู้ค้ำประกัน/ผู้จำนอง/ผู้จำนำ ลูกหนี้อื่นของ BAM
  • ไม่มีทรัพย์สินอื่น
 • หลักเกณฑ์การประนอมหนี้
  • กรณีชำระเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน ให้ชำระจำนวน 80% ของราคาประเมินตามหลักเกณฑ์ของ BAM
  • กรณีผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี ต้องไม่เกินระยะเวลาบังคับคดีให้ชำระจำนวน 80% ของราคาประเมินตามหลักเกณฑ์ของ BAM
  • ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ BAM กำหนด
 • ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ลูกหนี้เป็นผู้รับภาระ (ถ้ามี)
 • ระยะเวลา : 1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาเริ่มต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า
 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 02 6300 700
 • ติดต่อ BAM สำนักงานใหญ่ โทร.  0 2267 1900

 - สามารถทำได้เป็น 2 ลักษณะ

 1. หากสามารถติดต่อลูกหนี้ได้ สามารถให้ลูกหนี้เป็นผู้เสนอขอประนอมหนี้เพื่อไถ่ถอนหลักประกันและโอนขายให้แก่ผู้ซื้อได้โดยตรง โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เของบริษัท
 2. หากไม่สามารถติดต่อลูกหนี้ได้ ผู้สนใจซื้อสามารถเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด เมื่อมีการบังคับคดี และ จบค. มีการนำทรัพย์หลักประกันออกขายทอดตลาด โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของ จบค.

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาเริ่มต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า
 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 02 6300 700
 • ติดต่อ BAM สำนักงานใหญ่ โทร.  0 2267 1900
BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย